Παραδοτέα

ΠΠ1 - Έκθεση έρευνας

Το πρώτο πνευματικό προϊόν (ΠΠ1) του έργου είναι μια έκθεση σχετικά με τη στάση και τις εμπειρίες της ηγεσίας και του διδακτικού προσωπικού σε θέματα πρωτοβουλιών διασφάλισης ποιότητας στα ινστιτούτα ΕΕΚ. Για το σκοπό αυτό, θα αναπτυχθεί ένα ερωτηματολόγιο με βάση τον κύκλο ποιότητας του EQAVET και τους τύπους των βέλτιστων πρακτικών, το οποίο θα συμπληρωθεί από την ομάδα στόχο. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η ανάλυση των δεδομένων που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας διακρατικής έκθεσης.

ΠΠ2 - Έκθεση βασισμένη στο σεμινάριο ανατροφοδότησης για τους παρόχους ΕΕΚ σχετικά με το ερευνητικό αποτέλεσμα του ΠΠ1

Το ΠΠ2 του έργου είναι μια έκθεση βασισμένη στο σεμινάριο ανατροφοδότησης για παρόχους ΕΕΚ αναφορικά με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από το ΠΠ1.  Στόχος αυτού του προϊόντος είναι να σχεδιάσει και να υλοποιήσει σεμινάρια για ινστιτούτα ΕΕΚ, στα οποία θα παρέχονται πληροφορίες και θα παρουσιαστούν τα ευρήματα της έκθεσης του ΠΠ1, καθώς επίσης και τις πρακτικές και πολιτικές Πρωτοβουλιών Ποιότητας σε σχέση με τον κύκλο ποιότητας EQAVET.

ΠΠ3 – Ενημερωμένες κατευθυντήριες γραμμές βασισμένες στον κύκλο, τους δείκτες και τους περιγραφείς του EQAVET

Σκοπός του ΠΠ3 είναι να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για την ηγεσία της ΕΕΚ και την εμπλοκή τους στις ποιοτικές πρωτοβουλίες του Οργανισμού τους. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα διευκολύνουν τη συμμετοχική προσέγγιση για την εμπλοκή και την παρότρυνση του διδακτικού προσωπικού στη διαδικασία του κύκλου ποιότητας του EQAVET. Το αποτέλεσμα αυτών των έργων θα είναι οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το EQAVET για τους παρόχους ΕΕΚ.

ΠΠ4 - Διαδικτυακή διαδραστική έκδοση τελικών κατευθυντήριων οδηγιών σύμφωνα με το EQAVET

Αυτό το ΠΠ θα περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές από το προηγούμενο πακέτο εργασίας "Πιλοτική δοκιμή του προηγουμένου επεξεργασμένου μοντέλου παρόχου CQAF-VET". Οι εταίροι του έργου θα συμφωνήσουν σε ένα κοινό μοντέλο διασφάλισης ποιότητας για τους παρόχους ΕΕΚ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με βάση τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές, η διαδικτυακή έκδοση θα βασίζεται σε άξονες, θέματα, δείκτες και επίπεδα που αναπτύχτηκαν από το EQAVET και θα συμπληρώνονται με βέλτιστες πρακτικές και πρακτικές συμβουλές.

Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις

Κατά τη διάρκεια του έργου θα πραγματοποιηθούν αρκετές εκδηλώσεις με σκοπό την αύξηση της προβολής και της βιωσιμότητας του έργου και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ΠΠ σε ενδιαφερόμενους φορείς σε εθνικό επίπεδο.
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν έξι εκδηλώσεις / σεμινάρια σε εθνικό επίπεδο που θα απευθύνονται σε παρόχους ΕΕΚ στις χώρες-εταίρους και θα έχουν τον ίδιο στόχο: τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας του ΠΠ1. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν έξι εκδηλώσεις / εργαστήρια σε εθνικό επίπεδο για τη διάδοση του ΠΠ4 στο τέλος του έργου.
Εκτός από τις παραπάνω εκδηλώσεις/εργαστήρια, θα λάβει χώρα ένα Τελικό Διακρατικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο στη Σουηδία. Στόχος του τελικού ευρωπαϊκού συνεδρίου είναι η διάδοση της διαδραστικής έκδοσης των κατευθυντήριων γραμμών στους παρόχους ΕΕΚ, τις εθνικές αρχές καθώς και τους φορείς της ΕΕ.

Please publish modules in offcanvas position.